ویژگی های شرکت ما ؟؟؟

ما در باغ با افتخار میتوانیم چشم انداز های بادقت طراحی شده راباتوجه به تجهیزات مشتریان تجاری ما مطابقت دهیم والویت بندی پایداری را ارایه دهیم.

هنگامی که گیاهان درباغ هستند، یکی از بزرگترین چالش ها علف های هرز، آفات و بیماری ها درباغ است

راه حل های کسب وکار
60%
فرایندکارشناس مالی
40%
رسانه های اجتماعی وبازاریابی
80%

0
+
وکلای حرفه ای
0
+
هزینه بازیابی شده برای مشتریان
%
0
موارد موفق
0
+
مشاوره با مشتری

تیم ما

اسماعیل احمدی میرقائد
پیمان جلیلی
نسترن نیک منش
عاطفه قصابی