حسابداری بین الملل


حسابداری بین الملل

واژه حسابداری بین المللی به عنوان «یک سیستم جهانی از مفاهیم و استانداردها، که قابل پذیرش از سوی کلیه کشورها می باشد» تعبیر
گشته و از سوی دیگر آن را به عنوان «مجموعه کلیه تفاوت ها در اصول، روشها و استانداردهای حسابداری کلیه کشورها» تعریف نموده اند.
پذیرش استانداردهای بین المللی موجب کاهش هزینه های دستیابی به اطلاعات، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و امکان انتقال سرمایه در سطح
بین المللی را فراهم می آورد.اما تفاوت های فرهنگی و اقتصادی و نیازهای متفاوت استفاده کنندگان دلایلی بررد هماهن سازی اس .امروزه با
توسعه شرک های بزرگ و چند ملیتی، وجود استانداردهایی در سطح بین المللی ناگزیر اس فعالی ها و استانداردهای حسابداری هر ملتی
نتیجه عکس العمل پیچیده ناشی از عوامل اقتصادی، تاریخی، فرهنگی و سازمانی آن اس ویک واحد تجاری می تواند فعالی های خارجی
خود را به دو طریق انجام دهد. واحد تجاری ممکن اس معاملاتی به ارز انجام دهد یا دارای عملیات خارجی باشد .مبانی نظری تهیه شده در
کشورهای مختلف و در سطح بین المللی در اغلب موارد مشابه و تنها تفاوت عمده آن ذکر گروه های استفاده کننده از گزارشات مالی اس در
چارچوب نظری FASBبرهدف های سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان تاکید شده اس در حالی که در مبانی نظری دیگر،گروههایی نظیر
کارکنان،فروشندگان، و جامعه نیز لحاظ گردیده اس و همچنین برای انعکاس معاملات ارزی و عملیات خارجی در صورتهای مالی واحد تجاری
باید معاملات ارزی و صورتهای مالی عملیات خارجی به واحد پول گزارشگری (ریال) تسعیر شود.
مقدمه
توسعه سریع در حمل و نقل و ارتباطات موجب نزدیک شدن مناطق جغرافیایی و کشورهای مختلف شده اس . رشد چشمگیر تجارت بین
المللی آثار با اهمیتی بر جنبه های مختلف زندگی داشته اس و موجب یکنواختی بسیاری از عادات، روش ها و موسسات گردیده اس . در
دنیای تجارت و تولید نیز برخی از وضعی های خاص موجب تمایل به یکنواخ سازی استانداردهای حسابداری میان ملل مختلف شده اس .
منظور از یکنواخ سازی نیز میزان هماهنگی و شباه میان مجموعه استانداردهای ملی حسابداری، روش ها و شکل گزارشگری مالی اس .
تفاوت های در فرهن، عملیات تجاری، سیاس، مقررات حقوقی، ارزش پول، نرخ مبادلات ارزی، نرخ تورم، ریسک های تجاری و قوانین و
مقررات مالیاتی از جمله مواردی اس که در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری ها باید مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر، درک
صورت های مالی و موارد افشای ان بدون اطلاع از ضوابط و اصول حسابداری بین المللی و فرهن تجاری امکان پذیر نیس .
واژه حسابداری بین المللی به عنوان «یک سیستم جهانی از مفاهیم و استانداردها، که قابل پذیرش از سوی کلیه کشورها می باشد» تعبیر
گشته و از سوی دیگر آن را به عنوان «مجموعه کلیه تفاوت ها در اصول، روشها و استانداردهای حسابداری کلیه کشورها» تعریف نموده اند.

وجود روش های حسابداری مختلف برای یک نوع معاملات و رویدادها، تجزیه و تحلیل و مقایسه صورت های مالی را با مشکلات بسیاری مواجه
ساخته اس . این مهم نشان می دهد که چرا حمای رو به گسترشی برای تدوین استانداردهای بین المللی وجود دارد. یک مجموعه
استانداردهای بین المللی این امکان را فراهم می کند تا زمینه کاری در سطح بالاتری بوجود آید، زیرا نسب های صورت های سودوزیان و
ترازنامه در بین کشورهای رقیب، یکنواختی بیشتری خواهند یاف .
اولین استانداردهای حسابداری بین المللی را کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بین المللی در سال 5791منتشر کرد. هیئ تدوین
استانداردهای حسابداری بین المللی در سال 1005جایگزین این کمیته شد و در سال 1001بیشتر شرک های اروپایی و کشورهای دیگر
ملزم به رعای استانداردهای گزارشگری حسابداری بین المللی در ارائه صورت های مالی خود شدند.
تهیه صورت های مالی تلفیقی در صورت یکنواخ بودن استانداردهای حسابداری در جوامع مختلف و به پیروی از آن در بخش های مختلف
شرک های چند ملیتی به مراتب آسانتر خواهد بود. به موازات افزایش تعداد و اهمی شرک های چند ملیتی، در حرفه حسابرسی نیز به
موضوع بین المللی شدن توجه بیشتری مبذول شده اس .
و همچنین اتحادیه اروپایی در جه دستیابی به هدف یکپارچگی اقتصادی،به یکنواخ کردن استانداردهای حسابداری در کشور های عضونیز
علاقه نشان دادهاس .اعضای اتحادیه اروپایی در قبال اجرای این رهنمودها متعهد هستند،اگر چه نحوه اجرای آن منوط به تصویب پارلمان
کشور های عضو می باشداتحادیه اروپایی کلا به این نتیجه رسیده اس که به کار گیری استانداردهای بین المللی در مقایسه با استانداردهای
تدوین شده در کشور های عضو ،مرجح اس .
دلایل تفاوتهای بین المللی، موضوع بحث بسیاری از مطالعات تطبیقی حسابداری بوده اس . آنچه که در این مطالعات دارای اهمی اس ،
توضیح و تبیین متغیرهای اثرگذار بر شکل گیری مدل های حسابداری گوناگون در گستره جهانی می باشد. در این مسیر ابتدا اقدام به شناخ
تفاوتها و تبیین متغیرهای اثرگذار بر آن و سپس توصیف، طبقه بندی و مقایسه سیستم های حسابداری حاصل از این تفاوتها می گردد.
در یک نگاه از زاویه ای دیگر می توان متغیرهای گوناگون گفته شده پیرامون عوامل اثرگذار بر ایجاد تفاوت های نظام های حسابداری را در
قالب دو متغیر سیستم های قانونی و سیستم های مالی خلاصه نمود. و بدین ترتیب این دو متغیر را به عنوان عوامل اصلی توضیح دهنده
تفاوت های بین المللی حسابداری در نظر گرف .
سیستم های قانونی
سیستم های قانونی می توانند به دو طبقه جداگانه تقسیم شوند:
مدل قوانین نوشته شده، اروپای کنتیننتال و مدل قوانین عرفی آنگلوساکسون.
در کشورهای دارای قوانین نوشته شده، قواعد حسابداری بر مبنای قوانین شرکتی و قوانین تجاری تدوین می شوند. و در مقابل درکشورهایی
که تکیه بر قوانین عرفی دارند، استانداردهای حسابداری بر مبنای رویه های مورد عمل حسابداران تدوین شده و قوانین شرکتی تاثیر اندکی بر
قواعد حسابداری دارند. سیستم های قانونی نوشته شده و یا عرفی از راه حل های حسابداری در حوزه های متفاوتی استفاده می کنند
Archive of SID
www.SID.ir

آنچه که به مقررات حسابداری ارتباط می یابد، چگونگی مشخص سازی و محدود نمودن پرداختهای شرک به سهامدارن می باشد. در اغلب
کشورهای دارای قوانین نوشته شده، حسابهای شرکتها شکل دهنده مبنایی برای برخی از پیامدهای قانونی، نظیر تقسیم سود می باشند. به
عنوان مثال در فرانسه و آلمان، از سود ترازنامه ای به عنوان سود قابل توزیع یاد می کنند. و به منظور حفظ سرمایه و حمای از بستانکاران و
اجتناب از تقسیم سود بیش از اندازه، چنین پرداختهایی از طریق به کارگیری روشهای شناخ و اندازه گیری محافظه کارانه محدود می
گردند.
اما در کشورهای دارای قوانین عرفی، حسابداری بیشتر از آنکه از قوانین شرکتی تاثیر پذیرد، با قوانین حاکم بر اوراق بهادار در ارتباط و در هم
تنیده اس . در اغلب کشورهای دارای قوانین عرفی، نظیر بریتانیا، حسابهای مالی شرکتها، محدودی مستقیمی را در پرداختها ایجاد نمی
کنند، بلکه این حسابها عمدتاً دارای کارکرد اطلاعاتی می باشند. این درحالی اس که اهمی اطلاعاتی حسابهای شرکتها در کشورهای دارای
قوانین نوشته شده یک موضوع فرعی به حساب می آید.
سیستم های مالی
ساختارهای متفاوت بازار سرمایه موجب تفاوت در ساختار سرمایه و مالکیتی گشته و نیاز به تفاوت در مقررات حسابداری راتشدید می نماید.
سرمایه گذاران، که گروه های اصلی ذینفع در سیستم بازار محور می باشند، قواعد حسابداری را تقاضا می نمایند که نیازهای اطلاعاتی آنها را
برآورده سازد.سیستم های مالی و قانونی هر یک به نوبه خود بر قواعد حسابداری اتخاذ شده تاثیر گذار بوده و تفاوتهای میان سیستم های
گوناگون موجب تفاوت رویه های حسابداری می گردد.
انتقادات نسب به طبقه بندی های ارائه شده
سیستم های مالی و قانونی، نقش محوری را در ادبیات سنتی حسابداری ایفا نموده اند، اما انتقادات بسیاری نسب به قدرت توضیح دهندگی
کامل این متغیرها وارد شده اس . اغلب این گونه استدلال می شود که این دسته از متغیرها، نقش عواملی چون محیط سیاسی، اجتماعی و
فرهنگی را نادیده گرفته اند. در حالی که عوامل گفته شده دارای اثری ژرف بر سیستم های حسابداری می باشند. بنابراین باید گف که
مطالعات پیشین فرهن یا زمینه اجتماعی که سیستم حسابداری در آن فعالی می کند یا در نظر گرفته نشده و یا اینکه با متغیرهای بسیار
ساده ای نظیر زبان لحاظ گردیده اس .
گری فرهن را به عنوان یک سیستم ارزشی تعریف کرد که گروه های اصلی جامعه در آن مشترک هستند. او چارچوب نظری به منظور مرتبط
ساختن حسابداری و فرهن ارائه کرد که در آن تاثیر فرهن بر ارزش های حسابداری و تغییرات آن می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد.
در جمع بندی تحقیقات انجام شده در زمینه مدل های مختلف حسابداری و عوامل محیطی موثر بر آن، پنج مدل عمده حسابداری در سطح
بین المللی به شرح زیر شناسایی شده اس :
مدل انگلیسی – آمریکایی (آنگلوساکسون) : آمریکا، انگلستان و هلند، پیش آهن این گروه هستند. از مشخصات این مدل، می توان به این
موارد اشاره کرد: حسابداری در این کشورها در راستای نیازهای تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتباردهندگان جه گیری شده اس، این
کشورها، بازارهای سرمایه بزرگ و توسعه یافته دارند، سطح آموزش در آنها بسیار بالاس و استفاده کنندگان اطلاعات مالی از خبرگی و مهارت
بالایی برخوردارند.
مدل کنتیننتال: کشورهای اصلی این گروه، کشورهای قاره اروپا و ژاپن هستند.واحدهای تجاری در این کشورها، رابطه بسیار نزدیکی با بانک ها
(که تامین کننده نیازهای سرمایه ای آنها هستند) دارند. حسابداری مالی، جه گیری قانونی داشته و شیوه های عمل حسابداری گرایش به
محافظه کاری زیاد دارد. در این کشورها، حسابداری معمولاً طوری طراحی می شود که الزامات وضع شده به وسیله دول (نظیر محاسبه
مالیات) را برآورده سازد. و یا نشانه مطابق عملکرد تجاری در سطوح خرد، با برنامه های اقتصاد کلان دول باشد.
مدل آمریکای جنوبی : این مدل ، بیشتر کشورهای آمریکای جنوبی را در بر می گیرد. آنچه این مدل را از دو مدل قبل متمایز می کند استفاده
مستمر از تعدیلات تورمی اس . به طور کلی در این مدل، جه گیری حسابداری به سوی نیازهای برنامه ریزان دولتی اس و یکنواختی بر
واحدهای تجاری تحمیل می گردد. علاوه بر این، حسابداری مالی اغلب برای گزارشگری مالیاتی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
مدل اقتصاد ترکیبی: فروپاشی بلوک شرق پس از وقایع سیاسی سال های ،5797-5770در اروپای شرقی و شوروی سابق ، یک مدل
حسابداری خاص محیط خود را ایجاد کرد. این مدل، از یک سو در صدد پاسخگویی به بقایای برنامه ریزی و کنترل اقتصادی بسیار متمرکز
(مربوط به سیستم سیاسی سابق) و از سوی دیگر، به دنبال پاسخگویی به فعالی های موسسه های دارای گرایش اقتصاد آزاد اس . در
کشورهای استفاده کننده از این مدل، موسسات معمولاً در قالب سیستم های دو گانه عمل می کنند. یک سیستم شدیداً تکیه بر سرفصل
متحدالشکل حسابها و بودجه و اعتبارات دارد تا از این طریق برای مدیرانی اطلاعات فراهم کند که با سیستم اقتصاد دستوری قبل از فروپاشی
کمونیسم آشنایی دارند و سیستم دیگر به سوی بازارهای سرمایه داری جه گیری کرده و تلاش می کند تا به مدل حسابداری آنگلوساکسون
(با تاکید خاص بر استانداردهای بین المللی حسابداری) نزدیک شده و برای استفاده کنندگان کشورهای سرمایه داری اطلاعات فراهم کند.
مدل استانداردهای بین المللی: مدل استانداردهای بین المللی را می توان یک مدل نوظهور و متمایز از چهار مدل قبل دانس که ریشه های
آن در تلاش جه هماهنگی حسابداری مالی در سطح بین المللی (خصوصاً شرک های چند ملیتی و مشارک کنندگان بازارهای مالی
جهانی) نهفته اس . انتظار می رود با جهانی شدن بازارهای سرمایه، حرک در جه گسترش استاندردهای بین المللی تسریع شده و مدل
های مختلف به سم همگرایی بیشتر حرک کنند.
کارایی جریان کالاها و خدمات، سرمایه و منابع موجب می شود که فعالیتهای تجاری به فراتر از مرزهای ملی گسترش یابد و وضعی عملیات
تجاری و مالی در بیش از یک کشور، ایجاب می کند که استانداردها صرفاً محدود به یک کشور خاص نباشد. وجود روشهای حسابداری متفاوت
برای یک نوع معاملات و رویدادها، تجزیه و تحلیل و مقایسه صورتهای مالی را با مشکلات زیادی مواجه کرده اس . و این موضوع منجر به
حمای رو به گسترشی برای تدوین استانداردهای حسابداری بین المللی گشته اس .در واقع می توان گف که در پاسخ به یکپارچگی بازارهای
سرمایه، برخی در صدد تدوین مجموعه ای واحد از استانداردهای بین المللی حسابداری برآمده اند؛ و در حقیق این موضوع را می توان هدف
اصلی هیات تدوین استانداردهای بین المللی تلقی کرد.
اما آنچه که پرسش اصلی این فرآیند را تشکیل می دهد، چگونگی انجام این کار اس . در پاسخ به این پرسش دو راه حل متفاوت تجویز گشته
اس : استانداردسازی و هماهن سازی.
Archive of SID
www.SID.ir

استانداردسازی یعنی الزام به داشتن استانداردهای حسابداری یکسان در سراسر جهان. در این میان بسیاری در امکان پذیر بودن
استانداردسازی کامل مقررات حسابداری تردید دارند. در بسیاری از کشورها، نیازهای خاص ناشی از فرهن ملی، وجود استانداردهای
حسابداری ملی را ضروری ساخته اس . در این راستا، به عنوان یک راه حل، مفهوم هماهن سازی در میان استانداردهای حسابداری ملی
مقبولی گسترده ای بدس آورده اس .
هماهن سازی یعنی اینکه تفاوتهای میان استاندرادهای حسابداری ملی باید به حداقل ممکن کاهش یابد. این کار، مفاهیم و ذات مقررات یا
عملیات حسابداری در کشورهای مختلف را با هم تطبیق می دهد. به گونه ای که با هم هماهن شده و وجوه افتراق آنها از بین برود.
مزایای هماهن سازی استانداردهای حسابداری:
5کاهش هزینه های تدوین استانداردها ، 1افزایش مقایسه پذیری، 3ارتقای کیفی گزارشگری مالی، 4صرفه جویی در زمان و هزینه و آموزش
قضاوت های گوناگون در حسابداری بین الملل
ناهمگونی قضاوت در حسابداری بین المللی را می توان بر مبنای عوامل زیر بررسی کرد:
5نسبی گرایی شناختی، 1نسبی گرایی فرهنگی، 3نسبی گرایی زبان شناختی، 4نسبی گرایی فرهن سازمانی، 1نسبی گرایی قراردادی.
فرایند قضاوت یا تصمیم گیری در حسابداری و حسابرسی به وسیله فرایند شناختی تعیین می شود که آن هم ، در سایه ی عوامل زیر شکل
منحصر به فردیپیدا می کند.فرهن خاصی را که فرد در سایه ی پدیده ی حسابرسی و یا حسابداری با آن روبه رو می شود(نسبی گرایی
فرهنگی)، زبان خاصی که فرد به کار می بردیا چارچوبی که از نظر زبان شناختی به آن مراجعه می نماید(نسبی گرایی زبانشناختی)، فرهن
سازمانی واحدی که فرد خود را یک عضو وفادار به آن میداند(نسبی گرایی فرهن سازمانی)، و مفاد قراردادی که فرد را ملزم به رعای
مجموعه ای از هنجارها می نماید و فرد بدان وسیله خود را با سازمان هماهن می کند(نسبی گرایی قراردادی مبانی نظری حسابداری عامل
دیگری که دستیابی به یکنواختی استانداردهای حسابداری را تسهیل می کند، به کارگیری مبانی نظری اس . مبانی نظری تهیه شده در
کشورهای مختلف و در سطح بین المللی در اغلب موارد مشابه و تنها تفاوت عمده آن ذکر گروه های استفاده کننده از گزارشات مالی اس در
چارچوب نظری FASBبرهدف های سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان تاکید شده اس در حالی که در مبانی نظری دیگر،گروههایی نظیر
کارکنان،فروشندگان، و جامعه نیز لحاظ گردیده اس .
یکنواخ کردن استانداردهای حسابداری در سطح بین الملل:
یکنواختی عبارت اس از :هماهنگی یا شباه میان مجموعه های مختلف استانداردهای ملی حسابداری و روش ها و شکل گزارشگری مالی.
دلایل تمایل به یکنواخ کردن استانداردهای حسابداری عبارت اند از:
)5افزایش اهمی شرک های چند ملیتی: در صورت یکنواختی استانداردها و روش های حسابداری به کار گرفته شده توسط قسم های
مختلف و شرک های اقماری ،تهیه صورت های مالی ترکیبی و تلفیقی آسان تر خواهد شد.
)1بسیاری از موسسات حسابرسی ،شعب مختلفی در دنیا دارند و هر چه یکنواختی استانداردها و روش های حسابداری بیشتر باشد،انجام وظیفه
حسابرسی آسان تر خواهد شد.
)3با لاخره،تامین مالی فراسوی مرزهای ملی افزایش یافته اس و اوراق بهادار کشور های مختلف در بورس های عمده جهان مورد مبادله قرار
می گیرد.
به طور خلاصه یکنواختی استانداردها وروش های حسابداری،هماهنگی و کارایی را افزایش می دهد.
مزی های یکنواختی:
)5در بسیاری از کشورها هنوز هم هیچ استاندارد ناسب تدوین شده ای برای حسابداری و حسابرسی وجود ندارد، در سطح بین المللی،
استانداردهای پذیرفته شده نه تنها باعث می شوند که هزینه های تدوین آنها برای این کشور منتفی نشود، بلکه برای آنها این امکان به وجود
می آید که بی درن به صورت بخشی از جریان اصلی استانداردهای حسابداری پذیرفته شده ی بین المللی درآیند.
)1جهانی شدن روز افزون سیستم های اقتصادی و افزایش وابستگی کشورها، از نظر تجارت بین المللی و جریان های سرمایه گذاری، خود
دلیل عمده ای اس برای اینکه برخی از استانداردهای حسابداری و حسابرسی، در سطح بین الملل پذیرفته شوند. این فرایند بین امللی شدن
می تواند معامله های بین المللی، قیم گذاری و تخصیص منابع را تسهیل نماید و نیز می تواند بازارهای مالی بین المللی را
کاراتر سازد.
)3با توجه به این که مقدار سود انباشته شرکتها این کارایی را ندارند که آنها بتوانند طرح های خود را تامین مالی نمایند و از سوی یگر در
دسترس بودن وام های خارجی باعث شده اس که برای تامین سرمایه، موضوع به کارگیری سیستم هماهن حسابداری بیشتر مورد توجه قرار
گیرد.
محدودی های یکنواختی:
)5وصول مالیات در همه ی کشورها یکی از بزرگترین منابعی اس که تقاضا برای خدمات حسابداری را به وجود می آورد.از آن جا که ، در
سطح بین المللی، سیستم های وصول مالیات متفاوت اس، می توان به راحتی انتظار داش که منجر به سیستم های گوناگون حسابداری و
سیستم هایی شود که در سطح بین المللی مورد استفاده قرار می گیرند.
)1ازآنجا که نمیتوان امید زیادی داش که یک سیستم منحصر به فرد اقتصادی یا سیاسی، در سطح بین المللی، وجودداشته باشد، می توان
انتظار داش که تفاوت در سیستم های اقتصادی و سیاسی کماکان ادامه یابد و به صورت یک مانع بر سر راه یکنواختی حسابداری بین المللی
قرار گیرد.
)3برخی از حسابداران از طریق تعیین شرایط بسیار دقیق مربوط به اعطای گواهی نامه در درون کشور باعث می شوند که بر سر راه فرایند
یکنواختی رویه ها در سطح بین المللی موانعی به وجود آید.
مبانی نظری حسابداری:
عامل دیگری که دستیابی به یکنواختی استانداردهای حسابداری را تسهیل می کند، به کارگیری مبانی نظری اس . مبانی نظری تهیه شده در
کشورهای مختلف و در سطح بین المللی در اغلب موارد مشابه و تنها تفاوت عمده آن ذکر گروه های استفاده کننده از گزارشات مالی اس .
شباه مبانی نظری تهیه شده در جوامع مختلف میتواند نقش مثبتی در دستیابی به یکنواختی استانداردهای حسابداری داشته باشد.
تسعیر ارز
یک واحد تجاری می تواند فعالی های خارجی خود را به دو طریق انجام دهد. واحد تجاری ممکن اس معاملاتی به ارز انجام دهد یا دارای
عملیات خارجی باشد . برای انعکاس معاملات ارزی و عملیات خارجی در صورتهای مالی واحد تجاری باید معاملات ارزی و صورتهای مالی
عملیات خارجی به واحد پول گزارشگری (ریال) تسعیر شود . موضوعات اصلی در حسابداری معاملات ارزی و عملیات خارجی عبارت از این
اس که :
چه نرخی برای تسعیر به کار گرفته شود و آثار مالی ناشی از تغییر نرخ ارز چگونه در صورتهای مالی شناسایی شود.
هدف این اس که تسعیر معاملات ارزی و عملیات خارجی به نحوی صورت گیرد که نتایج آن عموما با آثار تغییرات نرخ ارز بر جریانهای وجوه
نقد واحد تجاری و ارزش ویژه آن هماهنگی داشته باشد.
معامله ارزی : معامله ای اس که به ارز انجام می شود یا مستلزم تسویه به ارز اس . معامله ارزی در زمان شناخ اولیه باید بر اساس نرخ
تسعیر در تاریخ انجام معامله به ریال ثب شود . از آنجا که تعیین نرخ لحظه ای ارز دشوار اس ، بنا به ملاحظات عملی از نرخی استفاده می
شود که تقریبی از نرخ تسعیر در تاریخ انجام معامله باشد(.نرخ میانگین هفتگی یا ماهانه) لیکن چنانچه نوسانات نرخ ارز قابل توجه باشد،
استفاده از نرخ میانگین قابل اتکا نخواهد بود.
تسعیر اقلام ارزی در تاریخ ترازنامه :
اقلام پولی ارزی باید با استفاده از نرخ تسعیر در تاریخ ترازنامه تسعیر شود.اقلام غیرپولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثب شده
اس باید با استفاده از نرخ تسعیر در تاریخ انجام معامله تسعیر شود.اقلام غیر پولی که به ارزش منصفانه بر حسب ارز ثب شده اس باید با
استفاده از نرخ تسعیر در تاریخ تعیین ارزش منصفانه تسعیر شود.طبقه بندی عملیات خارجی : روش مورد استفاده برای تسعیر صورتهای مالی
عملیات خارجی به رابطه عملیاتی و تامین مالی بین واحد تجاری گزارشگر و عملیات خارجی بستگی دارد. به همین منظور ، عملیات خارجی
به دو بخش « عملیات خارجی لاینفک از عملیات واحد تجاری گزارشگر» و « واحد مستقل خارجی » تفکیک می شود. در بخش اول ، تغییر
نرخ تسعیر بر جریانهای نقدی از عملیات واحد تجاری گزارشگر تقریبا اثر آنی دارد. بنابراین تغییر در نرخ تسعیر به جای تاثیر بر خالص سرمایه
گذاری واحد تجاری گزارشگر در آن عملیات خارجی، بر هر یک از اقلام پولی نگهداری شده توسط عملیات خارجی اثر می گذارد. در مورد دوم،
تغییر در نرخ تسعیر، اثر مستقیمی بر جریانهای نقدی فعلی یا آتی واحد مستقل خارجی یا واحد تجاری گزارشگر ندارد . تغییر در نرخ تسعیر به
جای تاثیر بر هریک از اقلام پولی و غیرپولی واحد مستقل خارجی، خالص سرمایه گذاری واحد تجاری گزارشگر در واحد مستقل خارجی را
تح تاثیر قرار می دهد.

واحدهای مستقل خارجی:
دارایی ها و بدهی های واحد مستقل خارجی اعم از پولی و غیرپولی باید با نرخ تسعیر در تاریخ ترازنامه تسعیر شود.اقلام درامد و هزینه واحد
مستقل خارجی با نرخ تسعیر در تاریخ انجام معامله تسعیر شود. به استثنای مواردی که صورتهای مالی واحد مستقل خار جی بر حسب واحد
پول یک اقتصاد با تورم حاد ارائه شده اس که در این صورت اقلام درامد و هزینه باید با نرخ تسعیر در تاریخ ترازنامه تسعییر شود.تمامی
تفاوت های تسعیر حاصل شده باید تا زمان فروش خالص سرمایه گذاری تح سرفصل حقوق صاحبان سرمایه طبقه یندی شود و در صورت
سود و زیان جامع انعکاس یابد.
برای تسعیر اقلام درامد و هزینه یک واحد مستقل خارجی، در عمل به جای استفاده از نرخ تسعیر در تاریخ انجام معامله، اغلب از نرخی که
تقریبی از نرخهای واقعی تسعیر طی دوره را بدس دهد، از قبیل میانگین نرخ تسعیر طی دوره ( میانگین موزون ) استفاده می شود.
نتیجه گیری
شباه مبانی نظری تهیه شده در جوامع مختلف میتواند نقش مثبتی در دستیابی به یکنواختی استانداردهای حسابداری داشته باشد.هماهن
سازی در مرحله اول در جستجوی شناسایی حال های خاص و منحصر به فرد ملی و تلاشی برای آشتی دادن با هدف های کشورهای دیگر
اس و در مرحله دوم, تلاش می کند برخی از موانع موجود را به منظور دستیابی به یک درجه قابل قبول از هماهنگی تصحیح یا حذف نماید.
براساس این فرآیند, به منظور افزایش قابلی مقایسه اطلاعات مالی, مغایرت های موجود در استانداردهای حسابداری در سطح بین المللی
شناسایی و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و برای برقراری میزان قابل قبولی از همخوانی رویه های حسابداری و حذف و تصحیح
برخی از مغایرت های خاص و منحصر به فرد تلاش می شود. نتایج بیشتر تحقیق ها بیان کرد.مطالب این نوشته

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *