دیدگاه تفسیری در حسابداری

دیدگاه تفسیری در حسابداری به گونه ای است که بر توضیح نظم اجتماعی از دیدگاه یک ضد اثبات گرا، آزا اندیش و اندیشه نگار نگاه می

کند.

در حسابداری هدف این است که تجربه ذهنی شخصی افراد درک شود طرفداران این دیدگاه معتقد به بکارگیری روش های کیفی در

تحقیق هستند. زیرا از نظر آنها قانون کلی بر پدیده ها حاکم نیست و در نتیجه تعمیم نتایج مد نظر نخواهد بود.

تفسیرگرایان معتقدند که انسان دارای اختیار است و می تواند بر محیط پیرامون خود اثر بگذارد.

ازدیدگاه طرفداران تفسیر، حسابداری چیزی بیش از تعدادی نام، مفاهیم و عنوان نیست که برای یک واقعیت اجتماعی ساخته می شوند

.واقعیت اجتماعی بر اساس قضاوت ذهنی خلق می شود و از مجرای روا بط متقابل انسانی به منصه ظهور می رسد.

همه اعمال دارای هدف مبتنی بر نیت های گذشته هستند و ریشه در عملیات تاریخی واجتماعی دارند. از دیدگاه روش شناسی برای تایید یا تصویب تعریفی را که ایفا کننده نقش از این مسئول باشد، باید از روش های اندیشه نگاری استفاده کرد و به مطالعه درونی پدیده ها پرداخت ، قابل توجه است.

که پارادایم تفسیری محصول مستقیم سنت ایده لیستی آلمانی و نیز جنبش رو مانتیک است.

فواید تحقیقات تفسیری حسابداری

محققین تتحقیقات تفسیری معتقدند که این نوع تحقیقات در حسابداری فوایدی را به همراه دارد که برخی ازآن ها شامل موارد زیر میباشد:

– کمک به نقد، پاالیش و تحلیل جریان جریان اصلی وتفکر حاکم برجامعه حسابداری

– تدوین تئوری ها ینوین وکاربردی

– کمک به درک بهتر روش های روزمره حسابداری ویا کمک به توسعه مهارت های افراد شاغل در حرفه

– ارائه دیدگاه های نوین درباره اختالف نظرها ونیز نقش آن ها در پیشبرد تحقیقات

ارزش آفرینی تحقیقات تفسیری

با توجه به هویت اساسی تحقیقات تفسیری ومفاهیم باز، متنوع، و وسیعی که به همراه دارد، محققان قصد بررسی که حسابداری نه تنها

تحت تاثیر برخی مطالعات و تفکرات غیر فنی قرار دارد، بلکه رابطه تنگاتنگی با مولفه هایی موثرترین هویت های قابل انتساب این

تحقیقات را دارند تا دریابند کدام یک از آنها بیشترین ارزش را ایجاد می کنند. از دیدگاه پژوهشگران تحقیقات تفسیری، فرآیند تولیدوانتقال ارزش را نمی توان به طور کامل از اهمیت منتسب به ارزش آفرینی توسط خالقان ارزش جدا نمود.هدف این پژوهشگران تالش

برای جلب توجه به پژوهش ها ست. محققان تفسیری حسابداری خواستار انجام مطالعات بیشتر روی حسابداری عملی شده اند تا فرآیند

حاصل از آن به خلق ارزش بیشتر برای بهبود و پیشرفت حسابداری شود،وجه تمایز این نوع مطالعات، توجه به این نکته است مانند

فرهنگ، تاریخ، ارزش های فرهنگی، توسعه و یشرفت اقتصادی، اصالحات و منطق دارد که بررسی رابطه مولفه های مذکور با حسابداری،

مستلزم ورود به چالش های چند وجهی ست که این چالش ها شبیه به باتالق های کم عمق ولی پهناوری هستند که روش های علمی با محاسبات پیچیده ای را طلب می کند.

با ما را در سپیدار سیستم تهران همراه باشید…

مطالب این نوشته

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *