سفارش تولید محصول در سپیدار

سفارش تولید محصول
عملیات مورد نیاز براي ساخت محصولات و برنامه ی مراحل تولیدي مختلف، با توجه به سفارشھاي تولیدي اخذ شده،
ظرفیت ھاي ماشین آلات، مواد و متعلقات مورد نیاز، تعیین مي گردد .در نھايت عملكرد تولید شامل میزان تولید واقعي،
ثبت و كنترل شده، با توجه به انحرافات تولید نسبت به سفارششناسایی روز مي گردد

١- سفارش تولید محصول:
پس از ورود به سیستم در منوي سمت راست ، وارد قسمت تولید شده و در قسمت عملیات روي گزينه ” سفارش تولید
محصول جديد” كلیك كنید .

در پنجرهاي كه در اختیار شما قرار میگیرد ، در صفحه اطلاعات اصلي ، اطلاعات مورد نیاز را وارد كنید.


جھت ورود اطلاعات ، موارد و نكات زير را مدنظر داشته باشید :
۲- ورود اطلاعات “مرکز تولید” اجباري است .
٣- ورود اطلاعات “شماره ” اجباری است.
۴- ورود اطلاعات “تاریخ ” اجباری است.
۵- از قسمت “محصول” کالای مورد نظر را جھت تولیدانتخاب کنید.
۶- از قسمت “فرمول” فرمول مورد نظر را جھت تولید کالا انتخاب کنید.
٧- “واحد سنجش” بر اساس واحد سنجش تعیین شده در فرمول بصورت اتوماتیک فراخوانی می شود.
٨- در قسمت “مقدار” مقدار کالایی که در این سفارش می خواھیم تولید کنیم. را وارد می کنیم.
٩- در صورتی که سفارش تولید متعلق به یک مشتری خاص باشد از قسمت “مشتری” مشتری را انتخاب می
کنیم.
۱۰ – در صورتی که در فرآیند تولید ضایعات عادی رخ بدھد جھت شناسایی و گزارشگیری در قسمت “مقدار

ضایعات” مقدار ضایعات را وارد می کنیم.
نکته : در ھنگام محاسبه سفارش به ضایعات عادی بھایی تعلق نمی گیرد و محاسبه براساس میزان واقعی
تولید انجام می شود.
١١ – “مقدار تولید و ضایعات” بر اساس میزان مقدار تولید واقعی و ضایعات عادی ثبت شده توسط کاربر نمایش
داده می شود و قابل تغییر نیست.
١٢ – در قسمت “اقلام مواد اولیه” ، اقلام مواد طبق فرمول فراخوانی می شود و براساس میزان مقدار سفارش
تولید محاسبه و نمایش داده می شوند. مقدار مواد مورد نیاز طبق فرمول نمایش داده می شود و با ثبت
عملیات خروج انبار برای مواد میزان مصارف کالا در فرم نمایش داده می شود. پس از خاتمه تولید شما می
توانید میزان مورد نیاز و میزان واقعی مصرف را مقایسه کرده و نسبت به انحرافات تصمیم گیری نمایید.
١٣ – صدور اتوماتیک خروج انبار سفارش تولید با استفاده از گزینه خروج اتوماتیک فرمی جھت ثبت خروج انبار اتوماتیک کالا براساس میزان مقادیر مورد نیاز سفارش نمایش داده می شود و شما می توانید براساس نیاز جاری مصرف موارد را ثبت کنید.

در فرم خروج انبار شما می توانید از انبار ھای متفاوت جھت ثبت خروج کالا استفاده کنید. ھمچنین جھت سھولت کاربر
میزان موجودی ھر کالا بصورت کلی و ھر انبار در پایین فرم خروج قرار داده شده است. بعد از تعیین انبار ھا و میزان کالا در
صورت وجود موجودی از انبار ھای انتخاب شده خروج انبار اتوماتیک برای سفارش ثبت می شود.
نکته : در صورتی که در سیستم شما فقط یک انبار تعریف شده باشد و شما از ردیابی کالا استفاده نکرده باشید صدور
خروج اتوماتیک بدون نمایش فرم ثبت می شود.
نکته : در صورتی که مصارف سفارش شما صرفاً از طریق انبار دار انجام می شود شما در فرم خروج انبار می توانید
سفارش تولید را مشخص نمایید.

نکته : در قسمت خروج ھای مرتبط فرم سفارش تولید شما می توانید مصارف مربوط به سفارش را مشاھده نمایید.

14-صدور رسید انبار

با انتخاب انبار فرم رسید انبار باز می شود و شما می توانید میزان کالای مورد نیاز جھت رسید ثبت کنید .
نکته : در صورتی که تولیدات سفارش شما صرفاً از طریق انبار دار انجام می شود شما در فرم رسید انبار (تولید)می توانید
سفارش تولید را مشخص نمایید

نکته : در قسمت خروج ھای مرتبط فرم سفارش تولید شما می توانید مصارف مربوط به سفارش را مشاھده نمایید.
١۵ – پس از اینکه عملیات تولید به پایان رسید شما می توانید با استفاده از گزینه
وضعیت سفارش را به “اتمام تولید” تغییر دھید. پس
از اینکه یک سفارش وضعیت اتمام تولید پیدا کرد دیگر امکان ثبت خروج مصرف و رسید تولید برای آن سفارش
وجود ندارد. برای اینکه وضعیت سفارش را به در حال تولید تغییر دھید می توانید از گزینه
“برگشت به تولید” استفاده کنید.
١۶ – پس از اینکه یک سفارش وضعیت اتمام تولید را پیدا کرد شما می توانید با استفاده از گزینه
عملیات محاسبه سفارش را جھت تعیین بھای برآوردی محصول را
انجام دھید.
نکته : قبل از انجام عملیات محاسبه سفارش طبق فرمول و مقدار سفارش میزان دستمزد و سربار بصورت اتوماتیک
محاسبه می شود. و ھمچنین کاربر می تواند مقادیر را تغییر دھد.

نکته : جھت انجام عملیات محاسبه سفارش باید خروج انبار ھای مرتبط با سفارش قیمت گذاری شده باشند.
١٧ – در صورتیکه بخواھیم عملیات برگشت از محاسبه را انجام دھید تا میزان دستمزد و سربار را اصلاح کنیم. می
توانیم از گزینه برگشت از محاسبه استفاده نماییم.
١٨ – بعد از عملیات محاسبه سفارش نزخ برآوردی ھر واحد محصول محاسبه می شود با استفاده از گزینه قیمت
گذاری برآوردی رسید نرخ محاسبه شده را در رسید ھای مرتبط
با سفارش جایگذاری نماییم.
را بزنید . پس از ذخیره اطلاعات ، در سمت راست Ctrl+S ۱۹ – پس از ورود اطلاعات (سفارش) كلید ذخیره يا
نوار پايین فرم پیغام نمايش داده میشود .
نكته :
پس از استفاده از فرمول در یک سفارش امکان تغییر فرمول وجود ندارد. و شما می توانید در صورتی که دیگر از آن فرمول
استفاده نمی کنید آنرا غیر فعال نمایید.
٢- يادداشت و اطلاعات تكمیلي :
براي مشاھده نحوه استفاده از قسمتھاي “يادداشت” و “اطلاعات تكمیلي” ، به راھنماي قسمتھاي عمومي سیستم
مراجعه كنید .

٣- لیست سفارشات تولید محصول:
براي مشاھده لیست سفارشات تولید محصول ، وارد قسمت تولید شده و در اين قسمت ، روي گزينه “سفارش تولید
محصول” كلیك كنید .

با انتخاب اين گزينه ، لیستي از سفارش ھای تولید محصول در سیستم به ھمراه خلاصه اي از اطلاعات تعريف شده براي
آنھا نمايش داده میشود .


۴- حذف سفارش تولید محصول:
در صورت نیاز به حذف اطلاعات سفارش تولید محصول تعريف شده ، از لیست سفارش ھای تولید، مورد يا موارد مورد نظر را انتخاب كرده و كلید حذف را بزنید يا از Ctrl+D استفاده كنید.

مطالب این نوشته

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *