محاسبه حقوق مرخصی زایمان

یکی از مسائل نگران کننده برای زنان شاغل تامین کننده هزینه های زندگی یا سرپرستان خانوار، طول مدت مرخصی دوران بارداری و زایمان ، دستمزد این ایام و همچنین شروع به کار مجدد پس از ایام مرخصی زایمان می باشد.

اداره کار برای رفع اینگونه نگرانی ها، قوانین و مقرراتی را تصویب نموده است، که طبق این قوانین زنان شاغل باردار می توانند از 9 ماه مرخصي زایمان استفاده کنند. ما در مقاله حاضر به معرفی مرخصی استعلاجی زایمان، قوانین مرخصی استعلاجی زایمان، مدارک مورد نیاز جهت دریافت مرخصي زایمان، پاسخ به پرسش مرخصي زایمان چیست؟ محاسبه آنلاین حقوق مرخصی زایمان و … خواهیم پرداخت.

مرخصی زایمان چیست؟

مرخصي زایمان یکی از مزایای می باشد که دولت به منظور تنظیم جمعیت خانواده، برای زنان شاغل درنظر می گیرد. مرخصی استعلاجی زایمان تامین اجتماعی نیز جزء سوابق فرد به حساب آماده و هیچ تاثیری در سایر مرخصی های فرد نخواهد گذاشت. بنابراین چون ایام مرخصي زایمان جزء سوابق فرد به حساب می آیند، در طول این دوران عیدی و سنوات نیز به فرد تعلق خواهد گرفت.

مادرانی که فرزند خودرا با استفاده از شیر خود تغذیه می نمایند، می توانند روزانه از یک ساعت مرخصی به منظور تغذیه فرزند استفاده نمایند. مادران می توانند در طول روز تا حداکثر سه نوبت از مرخصی یک ساعته شیردهی استفاده نمایند و یا یک ساعت زودتر محل کار را ترک نمایند. البته توجه داشته باشید که مدت این نوع مرخصی در طول هر روز، نباید بیشتر از یک ساعت شود، همچنین درصورتی که پزشک یا مراکز پزشکی تایید نمایند، که مادر با استفاده از شیر خودفرزندش را تغذیه می نماید، نوع مرخصی یک ساعته شیردهی به مادر داده می شود.

مرخصی استعلاجی زایمان

مرخصی استعلاجی زایمان، یکی از مزایای قانون کار می باشد که برای زنان شاغل درنظر گرفته می شود. تمام زنان شاغل که حداقل سابقه پرداخت حق بیمه 60 روز در مدت یک سال قبل از زایمان خود را داشته باشند، می توانند در مدت بارداری و زایمان خود از 9 ماه مرخصی استفاده نمایند، که نیمی از این مرخصی باید پس از زایمان دریافت شود.

تمام خانم های شاغل می توانند در ایام بارداری و زایمان خود، از 9 ماه مرخصي زایمان تامین اجتماعی استفاده نمایند.

کمک هزینه بارداری چیست؟

مطابق ماده 59 قانون مرخصی زایمان تامین اجتماعی، تمام خانم های شاغل که حداقل یک سال سابقه پرداخت بیمه داشته باشند، می توانند از 9 ماه مرخصی در ایام بارداری خود استفاده نموده و مبلغ 2.3 از حقوق خود در این ایام را دریافت نمایند.

برای محاسبه کمک هزینه بارداری، ابتدا تمام مزایای مشمول بیمه که فرد در آخرین 90 روز قبل از استراحت خود دریافت نموده است را با هم جمع می نمایند، سپس مبلغ بدست آمده بر تعداد روز های کارکرد بیمه فرد در طول این‌مدت تقسیم خواهد شد.

قانون مرخصی زایمان تامین اجتماعی

قوانین مرخصی زایمان به منظور افزایش سطح رفاه زنان شاغل تصویب شده است، که این قوانین به شرح زیر می باشند.

مطابق ماده 67 قانون مرخصی زایمان تامین اجتماعی ، زنان شاغل که طی مدت یک سال قبل از زایمان خود حداقل 60 روز حق بیمه پرداخت کرده باشند، به شرط عدم اشتغال به کار می توانند کمک هزینه بارداری دریافت نمایند.

مطابق ماده 68 قانون قانون مرخصی زایمان تامین اجتماعی ، درصورتی که زن بیمه شده یک سال قبل از زایمان حداقل 60 روز حق بیمه پرداخت نموده باشد، می تواند از کمک هزینه ها، معاینه و معالجه های قبل حین و بعد از زایمان برخوردار شود.

طبق ماده 76 قانون کار، اگر پزشک تامین اجتماعی تشخیص دهد که نوع کار برای کارگر باردار خطرناک می باشد، کارفرما موظف می باشد که تا پایان دوره بارداری کارگر، بدون کسر حقوق کار سبک تری را برای کارگر درنظر بگیرد.

آیین نامه مرخصی زایمان

مطابق تبصره 2 از ماده 21 آیین نامه مرخصی استعلاجی، مادرانی که به فرزندان خود شیر می دهند، پس از اتمام دوره مرخصی استعلاجی زایمان و شروع به کار مجدد، می توانند حداکثر تا مدت 24 ماهگی فرزند، روزانه از یک ساعت مرخصی برای تغذیه فرزندشان استفاده نمایند. مرخصي زایمان از مرخصی استحقاقی مادر کسر نخواهد شد.

مطابق تبصره 3 از ماده 21 آیین نامه مرخصی استعلاجی، اگر به هر دلیل دولت ساعات کار کارمندان را کاهش دهد، دیگر مادران نمی توانند از یک ساعت مرخصی شیردهی برای تغذیه فرزندشان استفاده نمایند.

مطابق تبصره 4 از ماده 21 آیین نامه مرخصی استعلاجی، حفظ پست سازمانی بانوانی که در ایام مرخصي زایمان تامین اجتماعی هستند، الزامی می باشد.

مطابق ماده 22 آیین نامه مرخصی استعلاجی، زنانی که درحال استفاده از مرخصی بدون حقوق هستند، نمی توانند از مرخصی زایمان تامین اجتماعی استفاده نمایند.

مطابق ماده 23 آیین نامه مرخصی استعلاجی، مدت استفاده از مرخصی استعلاجی و زایمان زنانی که مشمول خدمت نیمه وقت هستند، مانند کارمندان تمام وقت می باشد. در طول این مدت نیز حقوق و مزایای این بانوان مطابق مقررات مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان می باشد.

بررسی قوانین حداقل سابقه برای مرخصي زایمان

حداقل سابقه برای مرخصی زایمان

باتوجه به ماده 67 قانون به منظور حداقل سابقه برای مرخصی زایمان تامین اجتماعی، زنان شاغل که طی مدت یک سال قبل از زایمان خود حداقل 60 روز حق بیمه پرداخت کرده باشند، به شرط عدم اشتغال به کار می توانند کمک هزینه بارداری دریافت نمایند. بنابراین حداقل سابقه برای مرخصي زایمان حداقل دو ماه پرداخت بیمه می باشد.

قانون جدید مرخصی زایمان

مطابق قانون جدید مرخصی زایمان تامین اجتماعی ، مرخصی مدت مرخصي زایمان از 6 ماه به 9 ماه افزایش یافته است. همه خانم‌های باردار که دارای بیمه تامین اجتماعی هستند می توانند از این قانون استفاده کنند.

مدارک مرخصی زایمان تامین اجتماعی

برای دریافت غرامت ایام بارداری، متقاضی باید مدارکی را به شعبه بیمه ای که هر ماه کارفرما پس از تهیه لیست حقوق و ارسال لیست بیمه آن را رد می نماید، ارائه دهد. مدارک مرخصی زایمان تامین اجتماعی عبارتند از:

  • اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی
  • اصل دفترچه تامین اجتماعی متقاضی
  • گواهی پزشک مهردار
  • یک قطعه عکس
  • معرفی نامه از کارفرما

برای استفاده از مرخصي زایمان باید مدارکی ارائه شوند.

مدت زمان مرخصی زایمان تامین اجتماعی

طبق قانون اداره کار زنان شاغل می توانند از 9 ماه مرخصي زایمان استفاده نمایند. البته درصورتی که خانم ها دوقلو باردار باشند، می‌توانند از 12 ماه مرخصی زایمان استفاده کنند.

مرخصي زایمان برای آقایان

تمام آقایانی که در قوای سه گانه، بخش های دولتی، بخش های عمومی و بخش های غیر دولتی مشغول به کار می باشند، در هنگامی که صاحب فرزند شوند، می توانند از سه روز مرخصی تشویقی استفاده نمایند.

شرایط مرخصی زایمان

تمام زنان شاغل می توانند از مرخصی استعلاجی زایمان استفاده نمایند، اما زنانی می توانند از کمک هزینه بارداری تامین اجتماعی استفاده نمایند، که دارای شرایط زیر باشند:

  • متقاضی باید در طول یک سال گذشته ، سابقه پرداخت حداقل 60 روز کاری حق بیمه را داشته باشد.
  • متقاضی نباید در ایام مرخصی دستمزد دریافت نماید و یا مشغول به کار بوده باشد.
  • متقاضی باید در هنگام درخواست مرخصی، مشغول به کار یا در ایام مرخصی استعلاجی باشد.
  • زایمان متقاضی نباید مربوط به بعد از فرزند چهارم باشد.

خانم شاغل در حال بررسی شرایط دریافت مرخصي زایمان خود می باشد.

مرخصی زایمان دوقلو

مطابق قوانین کشور، زنان شاغلی که فرزند دوقلو به دنیا بیاورند، می توانند 12 ماه مرخصي زایمان بگیرند. همچنین در صورتی که مادران شاغل فرزندان را با شیر خود تغذیه نمایند، می توانند روزانه 2 ساعت مرخصی ساعتی برای تغذیه فرزند خود بگیرند. همچنین این مادران می توانند برحسب نیاز فرزند از این مرخصی تا حداکثر سه نوبت استفاده نمایند.

لازم به ذکر می باشد، که ساعات مرخصی شیردهی، جزء ساعات کار مادر حساب خواهد شد.

عیدی مرخصي زایمان

مطابق ماده 74 قانون کار، افرادی که در طول سال از مرخصی استعلاجی استفاده نمایند، عیدی خود را به صورت کامل دریافت خواهند نمود. حال اگر به جز ایام مرخصي زایمان، به مدت کمتر از یک سال در شرکت مورد نظر مشغول به کار باشند، با توجه به روز های کارکرد متقاضی، مبلغ عیدی او محاسبه می شود.

نحوه محاسبه حقوق مرخصی زایمان تامین اجتماعی 1401

مبلغ کمک هزینه بارداری برابر با دو سوم آخرین حقوق متقاضی با درنظر گرفتن روز های استراحت بدون کسر سه روز اول می باشد. برای محاسبه آخرین حقوق نیز تمام مبالغ مشمول کسر بیمه فرد که در آخرین 90 روز قبل از استراحت خود نموده است، باهم جمع شده و عدد بدست آمده بر تعداد روز های کارکرد بیمه درطول این مدت تقسیم خواهد شد. در ادامه مقاله ما به محاسبه آنلاین حقوق مرخصی زایمان می پردازیم.

حقوق ایام مرخصي زایمان، معادل دوسوم میانگین حقوق 90 روز قبل از مرخصي زایمان می باشد.

کمک هزینه زایمان تامین اجتماعی

مطابق ماده 59 تامین اجتماعی، تمام زنان شاغل که دارای حداقل یک سال سابقه پرداخت بیمه باشند، می توانند در طول مرخصی بارداری خود، مبلغ 2.3 از حقوق را به عنوان کمک هزینه زایمان تامین اجتماعی دریافت خواهند نمود. با توجه به این که ممکن است محابه حقوق این ایام به صورت دستی برای شما سخت باشد، ما در ادامه مقاله امکان محاسبه آنلاین حقوق مرخصی زایمان را برایتان فراهم کرده ایم.

اطلاعات خود را بیشتر کنید

حقوق دریافتی در مدت استراحت پزشکی بعد از زایمان

طبق قوانین اداره کار، زنان شاغل بیمه شده که با استفاده از شیر خود فرزندشان را تغذیه می نمایند، می توانند از 9 ماه مرخصي زایمان استفاده نمایند، که 3 ماه از آن باید پس از دوره زایمان باشد. در طی این سه ماه کارمند 2.3 از دستمزد مشمول بیمه 90 روز قبل از مرخصی استعلاجی زایمان خود را دریافت می نماید. برای این که دقیق بدانید حقوقتان در این مدت چقدر می شود، ازبخش محاسبه آنلاین حقوق مرخصی زایمان استفاده کنید.

فرمول حقوق ایام مرخصی زایمان

فرمول محاسبه حقوق و دستمزد ایام مرخصی استعلاجی زایمان به شرح زیر می باشد:

مبلغ قابل پرداخت = مدت زمان استراحت  *  3 / 2  * متوسط دستمزد روزانه در 90 روز قبل از استراحت

7200000 = 180  *  3 / 2  * 60000

در ادامه ما از فرمول بالا برای محاسبه آنلاین حقوق مرخصی زایمان استفاده کرده ایم.

مرخصی آنلاین حقوق زایمان

در این قسمت از مطالب می توانید از قابلیت محاسبه آنلاین حقوق مرخصی زایمان استفاده کنید.

متوسط دستمزد روزانه در 90 روز قبل از استراحتمدت زمان استراحت

زمان پرداخت حقوق مرخصی زایمان 1401

پس از محاسبه آنلاین حقوق مرخصی زایمان، باید بدانید که چه موقع تامین اجتماعی حقوق این ایام را برایتان واریز می کند، زمان پرداخت حقوق مرخصي زایمان 1401 به تکمیل مدارک و ارسال لیست بیمه وابسته است، بدین طریق که ابتدا بیمه شده مدارک مورد نیاز مربوط به مرخصی خود را برای سازمان تامین اجتماعی ارسال نماید. سپس هر زمان که لیست بیمه حقوق توسط کارفرمای بیمه شده برای اداره تامین اجتماعی ارسال شود، مراحل قانونی و صدور سند پرداخت حقوق استعلاجی شخص بیمه شده در سازمان انجام شده و واریز حقوق انجام می شود.

بنابراین زمان پرداخت حقوق مرخصی زایمان 1401 پس از تایید مدارک بیمه شده توسط تامین اجتماعی، به صورت ماهیانه و هرماه پس از ارسال لیست بیمه حقوق توسط کارفرما می باشد.

بازگشت به کار پس از مرخصی استعلاجی زایمان

اغلب زنان شاغل در دوران بارداری نگران این هستند، که پس از گذراندن دوران مرخصي زایمان خود بتوانند مجددا مشغول به کار شوند. مطابق قانون اداره کار، هنگامی که فرد از مرخصی استعلاجی زایمان استفاده می نماید، قرارداد او به حالت تعلیق درآمده و پس از اتمام دوره مرخصی، فرد می توانند مجددا مشغول به کار سابق خود شود.

10 سوال متداول مرخصی استعلاجی زایمان

در ادامه به بررسی 10 پرسش و پاسخ در زمینه مرخصی استعلاجی زایمان می پردازیم.

برخی از سوالات متداول درباره مرخصي زایمان در ادامه بررسی می شوند.

آیا می‌توان قبل از زایمان مرخصی استعلاجی گرفت؟

بله، مرخصی استعلاجی ارتباطی با مرخصي زایمان نداشته  و کاملا جدا از یکدیگر هستند. بنابراین زنان باردار در صورت لزوم می توانند مرخصی استعلاجی بگیرند. اگر مدت زمان مرخصی استعلاجی کمتر یا برابر با 7 روز باشد، گواهی پزشک مورد تایید اداره بیمه خواهد شد. اما اگر مدت زمان مرخصی استعلاجی بین 15 تا 60 روز باشد، باید پزشک معتمد تامین اجتماعی آن را تایید نماید.

مرخصی زایمان تامین اجتماعی چند ماه است؟

اداره کار 9 ماه را به منظور مرخصي زایمان زنان شاغل درنظر گرفته است.

دستمزد زمان مرخصی بارداری چگونه پرداخت می شود ؟

دستمزد زمان مرخصی بارداری نیز مانند حقوق برای فرد واریز می شود. البته مبلغ آن از حقوق ماهیانه قبل از مرخصی کمتر می باشد، زیرا مبلغ آن برابر با دو سوم میانگین حقوق سه ماه آخر قبل از مرخصی بارداری یا زایمان می باشد. زمان پرداخت حقوق مرخصي زایمان 1401 نیز به صورت ماهیانه می باشد. البته در این مقاله ما قابلیت محاسبه آنلاین حقوق مرخصی زایمان را فراهم کرده ایم.

بیمه بیکاری بعد از مرخصي زایمان چیست؟

مطابق قانون جدید بیمه بیکاری بعد از مرخصي زایمان، زنان شاغل پس از پایان دوره مرخصي زایمان می توانند مجددا در شغل سابق خود مشغول به کار شوند.

اگر کارفرما پس از این دوران از شروع به کار مجدد فرد جلوگیری نماید، کارمند یا کارگر این حق را دارد، که با شکایت از کارفرمای خود در هیئت های حل اختلاف وزارت کار، از این هیئت ها کمک بگیرد. در صورتی که هیئت های حل اختلاف وزارت کار رای مبنی بر بازگشت و شروع به کار فرد بدهند و کارفرما همچنان رأی مربوطه را اجرا ننماید، فرد می تواند برای دریافت بیمه بیکاری خود به سازمان تامین اجتماعی مراجعه نماید. سپس سازمان تامین اجتماعی پرونده و سابقه پرداخت حق بیمه متقاضی را بررسی نموده و با توجه به سنوات پرداخت حق بیمه و … ، مقرری بیمه بیکاری را برای متقاضی تعیین می نماید.

آیا تعداد دفعات استفاده از مرخصی استعلاجی زایمان محدودیت دارد؟

بله، زنان شاغل می توانند حداکثر تا 4 بار زایمان از مرخصی استعلاجی زایمان استفاده نمایند. البته اگر فرزندان قبلی زن شاغل فوت کرده باشند، این فرد می تواند در زایمان بعدی خود درخواست مرخصي زایمان بدهد.

شرایط دوره شیردهی برای مادران شاغل چگونه است؟

مطاق قانون مرخصی شیردهی تامین اجتماعی ، مادران شاغل که با شیر خودشان فرزندانشان را تغذیه می نمایند، می توانند حداکثر تا سن 24 ماهگی فرزند خود، روزانه یک ساعت مرخصی برای تغذیه فرزند خود بگیرند.

آیا دوران مرخصي زایمان از سابقه کاری فرد کسر می شود؟

خیر، تعداد روز های ایام مرخصي استعلاجی زایمان نیز جزء سابقه کار فرد به حساب می آید. اگر می خواهید خودتان مبلغ حقوق ایام مرخصی زایمانتان را حساب کنید، حتما از بخش محاسبه آنلاین حقوق مرخصی زایمان استفاده کنید.

آیا کارفرما می تواند پس از مرخصي زایمان، کارمند زن خود را اخراج نماید؟

خیر، مطابق قوانین کار، کارفرما نباید حداقل تا 2 سالگی فرزند، کارمند خود را اخراج نماید، اگر کارفرما این کار را انجام دهد، کارمند زن می تواند برای دریافت بیمه بیکاری اقدام نماید.

کارفرما چطور مرخصي زایمان کارمند را در لیست بیمه رد می نماید؟

در طول ایام مرخصي زایمان، کارفرما نام فرد را با کارکرد ماه صفر و کارکرد مرخصی استعلاجی 30 در لیست بیمه رد می‌نماید.

آیا امکان دریافت مرخصي زایمان به صورت 9 ماه متوالی قبل از دوره زایمان وجود دارد؟

خیر، حداقل 3 ماه از مرخصي زایمان باید پس از زایمان دریافت شود.

نتیجه گیری

در مقاله حاضر به معرفی و بررسی مرخصی استعلاجی زایمان ، شرایط دریافت مرخصي زایمان تامین اجتماعی، آیین نامه های مرخصي زایمان، پرسش و پاسخ های متداول درباره مرخصي زایمان، محاسبه آنلاین حقوق مرخصی زایمان و … پرداختیم.

در انتها امیدواریم این مطالب راه گشا بوده و توانسته باشد، زوایای مختلف مرخصي زایمان را معرفی نماید و شما عزیزان، با انتشار آن برای علاقه‌مندان این عرصه در بالا بردن اطلاعات عمومی افراد سهمی داشته باشید. در ادامه اگر نظری در مورد مطالب ذکرشده داشته و یا می‌خواهید قسمتی از آن را تکمیل نمایید. با درج نظر خود ما را همراهی کنید.

مطالب این نوشته

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *