هموار سازی سود

هموارسازی سود نوع خاصی از مدیریت سود است که می‏کوشد نوسان‏های سود را در طول زمان کاهش دهد (بدری و قهرمانی، .هموارسازیسودیک هدفروشنداردوآنایجادجریانرشدثابتدرسوداست. هموارسازیسود،فرآینددستکاریزمانشناساییدرآمدها یادرآمدگزارششدهاستتاجریانسودگزارششده،تغییر کمیداشتهباشد مادامیکهدرآمدگزارششدهرادربلندمدت افزایشندهد.وجودایننوعدستکارینیازمندآناستکهشرکتسود زیادیداشتهباشدتابتواندذخایرلازمرابرایمنظم کردن جریان‏ها درهنگامنیازتامینکند وبهطورکلیهدفآن، کاهشتغییراتسوداست.هموار سازی سود نوعی اقدام آگاهانه است که مدیریت با هدف عادی جلوه دادن سود انجام می‏دهد و بدین وسیله تغییرهای غیرعادی سود را تا آن حد کاهش می‏دهد که با توجه به اصول حسابداری و مدیریت سالم، مجاز است. بسیاری از سازمان‏ها تغییر در روش های حسابداری را به عنوان بخشی از سیاست های حسابداری خود مطرح می کنند. باور عموم مردم بر این است که سازمان‏ها برای مخفی کردن نارسایی های عملکردی خود اقدام به تغییر در روش های حسابداری می نمایند. از سوی دیگر، تدوین کنندگان قوانین و مقررات حسابداری کوشیده اند توانایی های مدیریت در انجام تغییرهای حسابداری را (با هدف افزایش یا کاهش سود خالص) محدود کنند.

  • تعیین رابطه بین ریسک سهام و کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران.
  • تعیین رابطه بین ریسک سهام و هموارسازی سود در بورس اوراق بهادار تهران.
  • مقایسه ریسک سهام در شرکتهای دارای سود با کیفیت هموار شده و سود بی کیفیت هموار شده

     بنابراین با توجه به مبانی نظری و اهداف مطالعه فرضیه‏های پژوهش به شرح زیر می‏باشند:

  • رابطه معناداری بین کیفیت سود و ریسک سهام وجود دارد.
  • رابطه معناداری بین هموارسازی سود و ریسک سهام وجود دارد.

هموارساز و غیرهموارساز تقسیم می‏شوند. به عبارت دیگر چهار گروه به شرح زیر وجود خواهد آمد:

گروه 1ـ شرکت‏های با کیفیت و هموارساز            

گروه 2ـ شرکت‏های با کیفیت و غیرهموارساز                                           

گروه 3ـ  شرکت‏های بی کیفیت و هموارساز                                             

گروه 4ـ شرکت‏های بی کیفیت و غیرهموارساز

  • ریسک سهام در شرکت‏هایی با سودهای هموار شده با کیفیت بیش از شرکت‏هایی است که سودهای هموار شده بی کیفیت دارند.

مطالب این نوشته

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *