استرداد چک در سپیدار

در هر موسسه به دلائل مختلف ممکن است اسناد دریافتی و پرداختی خود را مسترد نماید. براي
این منظور از عملیات استرداد به عنوان یک عملیات معمول در سازمان استفاده میگردد و البته
این کار بر اساس مجوز مقام مسئول در سازمان انجام می شود و بعد از این عمل سند حسابداري
معکوس سند دریافت و پرداخت اولیه صادر می شود. در فرم استرداد چک، علاوه بر عملیات
استرداد چک دریافتنی و پرداختنی و برگشت چک خرج شده، امکان تعویض چک دریافتنی و
پرداختنی براي چکهاي مسترد شده گذاشته شده است،تا بتوان در صورت تعویض، اطلاعات چک
جدید را وارد سیستم نمود ضمنا برگشت چک خرج شده نیزدر این فرم وجود دارد .
 مساله:در تاریخ88/06/01 چک پرداختنی شماره503122 به مبلغ 70000 ریال توسط آقاي
نیري مسترد گردید و با چک مربوطه با شماره چک 5031223 به مبلغ 80000 ریال تعویض شد.
براي ثبت استرداد چک به ترتیب زیر عمل می کنیم:
1 .پس از ورود به سیستم در منوي عمودي، بر روي قسمت “دریافت و پرداخت” کلیک مـی –
کنیم.
2 .وارد قسمت دریافت و پرداخت شده و در قسمت عملیات روي گزینه “استرداد چک جدید”
میکنیم.
“اسـترداد
و
3 .در فرم استرداد چک، “نوع” عملیات را که شامل “اسـترداد چـک دریـافتنی “
“برگشت چک خرج شده” می باشد را با توجه بـه عملیـاتی را کـه مـی
و
چک پرداختنی”
خواهید انجام دهید، انتخاب میکنیم.
4 .در صورت دستی بودن روش شماره گذاري استرداد چـک ،”شـماره ” فعـال بـوده و شـماره

اعلامیه را واردمی نماییم. توجه داشته باشید کـه در صـورت خودکـار بـودن روش شـماره
گذاري استرداد چک، شماره غیر فعال خواهد بود و سیستم به صورت اتوماتیک به اعلامیـه
ذخیره شده، شماره اختصاص خواهد داد.
5″ .تاریخ” عملیات را وارد میکنیم. سیستم به صورت پیش فـرض “تـاریخ ” را بـا تـاریخ روز
نمایش می دهد.
6″ .طرف مقابل” را از سلکتور آن انتخاب میکنیم.
7″ .ارز” را از سلکتور آن انتخاب می نماییم. سیستم به صورت پیش فرض “ارز” را با ارز پایـه
نمایش می دهد.
8 .قسمت اقلام عملیات استرداد چک متشکل از دو صفحه شامل: چک و اسـناد مـرتبط مـی
باشد. در فرم استرداد چک در صفحه اسناد مرتبط، می توانید مشخصات سـند حسـابداري
صادر شده براي عملیات مربوطه را مشاهده می کنیم. همچنین اگـر بـراي اسـترداد چـک،
اعلامیه/رسید تعویض چک ثبت نموده اید در صفحه اسناد مرتبط، مـی تـوانی م مشخصـات
تعویض چک براي استرداد چک را مشاهده می کنیم.
9 .سیستم به صورت پیش فرض اطلاعات قلم صفحه “چک” را نمایش می دهد.بـا زدن کلیـد
پایین فرم، اطلاعات قلم چک را وارد میکنیم.
10.در قسمت قلم، شماره چک استردادي را از سلکتور “شماره” انتخاب می نماییم. با انتخـاب
شماره چک، سایر اطلاعات چک استردادي به صورت خودکار توسط سیسـتم نمـایش داده
می شود.
11.در بالاي فرم “استرداد چک”، کلید ذخیره را کلیک می کنیم.
12.در قسمت پایین فرم استرداد چک کلید”تاریخچه” تعبیه شده است. بـا اسـتفاده از
این کلید، امکان مشاهده تاریخچه چک مورد نظر وجود دارد.
براي مشاهده لیست استرداد چک، وارد قسمت دریافت وپرداخت شده و در قسـمت فهرسـت،
روي گزینه “استرداد چک” کلیک می کنیم.

مطالب این نوشته

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *