اعلامیه قیمت در سپیدار

اعلامیه قیمت، لیستی است که در آن فی فروش یا میزان تخفیف یک کالا یا خدمت که باید
بصورت پیش فرض در صدور اسناد فروش اعمال شود، با شرایط مختلف تعریف می گردد و هنگام
صدور اسناد فروش در صورت مطابقت شرایط آن سند با اعلامیه قیمت، اطلاعات از اعلامیه قیمت
فراخوانده می شود.در اعلامیه قیمت امکان تعریف قیمت و تخفیف هاي مختلف براي هر کالا به
تفکیک انواع فروش و انواع ارز، وجود دارد.
* مساله: براي ماکارونی 900 گرمی اعلامیه قیمت را با توجه به دو نوع فروش جزئی وکلی
ایجاد کنید.
براي تعریف اعلامیه قیمت به ترتیبی که در ادامه به آن اشاره می شود عمل می کنیم:
1 .پس از ورود به سیستم در منوي عمودي، بر روي قسمت “مشتریان وفروش” کلیک می کنیم
(تصویر1)
2 .وارد قسمت مشتریان و فروش شده و در قسمت عملیات روي گزینه “اعلامیه قیمت” کلیـک
می کنیم.(تصویر1)
3 .براي اضافه کردن اطلاعات به اعلامیـه قیمـت ، کلیـد یـا Ctrl+Insert را مـی زنـیم .
همچنـین بـراي حـذف یـک قلـم مـی تـوانی م از کلیـد یـا Ctrl+Delete اسـتفاده
کنیم.(تصویر2)
4 .درستون کد فروش،”کد نوع فروش” را از سلکتور آن انتخاب می نماییم. توجه داشته باشید با
انتخاب کد نوع فروش، سیستم عنوان نوع فروش را نمایش خواهد داد.(تصویر2)

5 .در ستون کد کالا/خدمت، “کد کالا/خدمت” را از سلکتور آن انتخاب می نماییم. توجه داشته
باشید با انتخاب کد کالا/خدمت، سیستم عنوان کالا/خدمت، عنوان واحد و را نمایش خواهد
داد.(تصویر2)
6 .در ستون ارز، “ارز” را از سلکتور آن انتخاب می نماییم.(تصویر2)
7 .در گزینه “فی” با توجه به نوع فروش قسمت را وارد می کنیم.(تصویر2 )
8 .در گزینه “تخفیف” میزان تخفیف این کالا به درصد را وارد می کنیم.(تصویر2 )
9 .با انتخاب گزینه هاي “امکان تغییر فی در فاکتور خرده فروشی” و امکـان تغییـر تخفیـف در
فاکتور خرده فروشی” در فاکتوري که سیستم خرده فروشی صادر مـی کنـد تغییـرات فـوق
امکان پذیر است.(تصویر2)
10 .با استفاده از کلید “تغییر قیمت و تخفیف” می توانید فی و تخفیف مربـوط بـه یـک کـالا را
تغییر دهید. براي این کار، در پایین فرم علامیه قیمت کلید را می زنیم.(تصویر2)
11 .با زدن کلید “تغییر قیمت و تخفیف” فرمی در اختیار مان قرار می گیـرد و مـا مـی تـوانیم،
تغییرات فی و تخفیف مربوط به کالا را انجام دهید.(تصویر3)
12 .پس از ورود اطلاعات اعلامیه قیمت، کلید “ذخیره” بالاي فرم را کلیک می نماییم.(تصویر 2).

نکته1 :عدد وارد شده باید بزرگتر صفر و کوچکتر از 100 باشد. در تخفیف
می توانید اعدادي تا دو رقم اعشاري وارد کنید

مطالب این نوشته

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *