با سپیدار دفاتر خود را به راحتی تحریر نمایید…

درقسمت گزارش دفاتر، گزارش گردش عملیات هر سرفصل به شرح ردیف هاي سند یا سرفصلهاي
حساب یا سطوح( کل، معین، تفصیلی، کل/معین، معین/تفصیلی، تفصیلی/معین و
کل/معین/تفصیلی ) قابل استخراج است. اطلاعات هر سرفصل را می توان براي کل دوره مالی و یا
محدود به یک دوره زمانی رویت نمود .
 مساله: دفاتر کل و معین شرکت نمونه براي شش ماهه اول سال را چطور میتوان
تهیه کرد؟
براي تهیه دفاتر قانونی به ترتیب زیر عمل می کنیم:

1 .پس از ورود بـه سیسـتم در منـوي عمـودي ، بـر روي قسـمت “حسـابداري ” کلیـک مـی –
کنیم.(تصویر1 (
2 .وارد قسمت حسابداري شده و در قسمت عملیات روي گزینه “گـزارش دفـاتر ” کلیـک مـی –
کنیم.(تصویر1(
3 .وقتی فرم گزارش دفاتر را باز می کنیم ، سیستم به صورت پیش فرض گزارش را در محدوده
سال مالی که در آن سال قرار گرفته ایم ، نمایش می دهد . می توانیم با توجه بـه نیـاز خـود
“محدوده تاریخی” را تغییر داده و گزارش را تهیه می نماییم.(تصویر2(
4 .در گزارش دفاتر علاوه بر محدوده تاریخی گزارش، امکان گزارش گیري بر اساس شماره سند
نیز وجود دارد . بدین صورت که در قسمت “از شماره” “تا شماره” ، محدوده شماره سـند را

تعیین نموده و اقدام به تهیه گزارش میکنیم.(تصویر2(
5 .در گزارش دفاتر امکان گزارشگیري با در نظـر گـرفتن اسـناد افتتاحیـه ، اختتامیـه و بسـتن
حسابها وجود دارد.(تصویر2(
6 .می توانیم با توجه به نیاز خود فیلتر هاي لازم را انجام داده و گـزارش را تهیـه مـی نمـاییم .
براي این منظور کافیست بعد از اعمال فیلتر هاي لازم ، کلید “بروز کردن” پایین فـرم
را بزنید تا اطلاعات بروز شوند.(تصویر2(
7 .بعد از فیلتر کردن می توانیم اطلاعات تمام صفحات گزارش دفاتر را باز خوانی مـی نمـاییم .
براي این منظور کافیست کلید “بازخوانی همه صفحات” بالاي فرم رابزنیم.(تصویر2(
8 .بــا زدن کلیــد “چــاپ” پــایین فــرم مــی توانیــد گــزارش را مشــاهده و چــاپ مــی
نماییم.(تصویر2(

مطالب این نوشته

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *