بخش عمومی طبق امارهای دولت

مفهــوم مقیم بودن از اهمیت زیــادی در تعیین محدوده نظام آمارهــای مالی دولت و طبقه بندی مبادلات برخوردار اســت.اقتصاد یک کشــور دربرگیرنده تمام واحدهای سازمانی مقیم، و بخش اصلی دولت نیز شامل تمام واحدهای عمومی دولتی اســت. مفهوم مقیم بودن در نظام آمارهای مالی دولت، لزومی ندارد مبتنی بر معیارهای ملی و قانونی باشــد. قلمرو اقتصادی یک کشور شامل قلمرو جغرافیایی تحت اداره دولت است. این قلمرو لزومی ندارد بامرزهای سیاســی و فیزیکی کشور مطابقت داشــته باشد،

اما در بسیاری از موارد یکسان هســتند. بهصورت خاص، قلمرو اقتصادی یک کشور دربرگیرنده موارد زیر است:

• محدوده هوایی، آب های منطقه ای و آب های بین المللی که کشور موردنظر دارای حقوق انحصاری ) مانند ماهیگیری، اســتخراج سوخت یا مواد معدنی در زیر بستر دریا در آنجا است. مناطقی که به لحاظ جغرافیایی در کشــورهای دیگر واقع شده اند اما دولت براساس قراردادهای رسمی سیاسی با آن کشورها، دارای حق مالکیت یا اجاره اســت. چنین مناطقــی به طور معمول برای مقاصدی همچون ســفارتخانه، کنسول گری، پایگاه های نظامی، دفاتر مهاجرت و سازمانهای حمایتی مورد استفاده قرار میگیرند.

تعریف واحد سازمانی
واحــد ســازمانی به واحد اقتصــادی گفته میشــود که دارای ویژگی هایی به شرح زیر است. قادر به تملک دارایی ها، معاوضه آنها و انجام مبادله با ســایر واحدهای سازمانی است. قــادر بــه تصمیم گیری های اقتصــادی و انجــام فعالیت های اقتصادی است که طبق قانون باید در قبال آنها پاسخگو باشد. قادر به تحمــل بدهی ها، برعهده گرفتــن تعهدهای آینده و ورود به چنین قراردادهایی است. دارای مجموعه کاملی از حســابها شامل ترازنامه ای متشکل
از داراییها، بدهیها و خالصارزش است.

بخش اصلی دولت و اجزای آن
بخش اصلی دولت شــامل تمــام واحدهای دولتــی و تمام مؤسسه های غیرانتفاعی انجام دهنده فعالیت های غیرمبادلهای اســت. تمامی این واحدها تحت کنترل دولت بوده و از بودجه دولت اســتفاده میکنند. مؤسســه غیرانتفاعــی انجام دهنده فعالیت های غیرمبادل های زمانی تحت کنترل دولت اســت که سیاست های کلی و برنامه های آن از سوی دولت تعیین شود. تعیین سیاسـت های کلی و برنامههای مؤسسههای غیرانتفاعی
به طور معمول ب هوسیله انتســاب ارکان اداره کننده آن مؤسسه یا از طریق ابزار مالی صــورت میگیرد.

بخش عمده نیازهای مالی مؤسســه های غیرانتفاعی، از ســوی دولــت )واحدهای دولتی( تأمین میشــود اما در بسیاری از موارد، تعیین تحت کنترل بودن مؤسســه غیرانتفاعی )از ســوی دولت نیازمند توجه به موارد مختلف و اعمال قضاوت است.

جمع بندی
در ادامـه تجربه های بین المللی پیرامون ن تعیین محــدوده بخش عمومــی و اجــزای آن، مقالــه حاضر به
معرفــی دامنــه بخش عمومی طبــق نظام آمارهای مالی دولت پرداخــت. نظام آمارهــای مالی دولت بــرای تعیین محدوده بخش عمومی از مفاهیمی همچون مقیم بودن، واحد سازمانی، بخش اقتصادی، بخش اصلی دولت، و …
استفاده میکند.

مطالب این نوشته

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *