بررسی عوامل مؤثر بر هموارسازی سود در شرکتهای خدماتی

1- اهداف پژوهش
هدف اصلی این پژوهش عبارت است از:
بررسی عوامل موثر بر هموارسازی سود در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران.
اهداف فرعی این پژوهش عبارتند از:
1 .بررسی رابطه بین هموارسازی سود و اندازه شرکت

2 .بررسی رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطالعات

3 .بررسی رابطه بین هموارسازی سود و ساختار مالکیت

4 .بررسی رابطه بین هموارسازی سود و ریسک شرکت

5 .بررسی رابطه بین هموارسازی سود و پتانسیل رشد شرکت

2- فرضیه ها
1 .اندازه شرکت تأثیر مثبت و معناداری بر هموارسازی سود دارد.


2 .عدم تقارن اطالعاتی تأثیر مثبت و معناداری بر هموارسازی سود دارد.


3 .ساختار مالکیت تأثیر مثبت و معناداری بر هموارسازی سود دارد.


4 .ریسک تأثیر مثبت و معناداری بر هموارسازی سود دارد.


5 .پتانسیل رشد مثبت و معناداری بر هموارسازی سود دارد

3- پرسشهاي پژوهش
1 .آیا اندازه شرکت تأثیر مثبت و معناداری بر هموارسازی سود دارد؟


2 .آیا عدم تقارن اطالعاتی تأثیر مثبت و معناداری بر هموارسازی سود دارد؟


3 .آیا ساختار مالکیت تأثیر مثبت و معناداری بر هموارسازی سود دارد؟


4 .آیا ریسک تأثیر مثبت و معناداری بر هموارسازی سود دارد؟


5 .آیا پتانسیل رشد مثبت و معناداری بر هموارسازی سود دارد؟

پیشینة پژوهش
تاثیر عدم تقارن اطلاعات ، مالکیت بزرگترین سهامدار، اهرم مالی، سن
شرکت بر هموارسازی سود سهام را مورد آزمون قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که عدم تقارن اطلاعات،
مالکیت بزرگترین سهام دار، سن شرکت، اهرم مالی بر هموارسازی سود سهام تاثیر ندارند.
تاثیر ریسک، کساد مالی، رشد، اندازه شرکت بر هموارسازی سود سهام را
مورد آزمون قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که ریسک، رشد، کساد مالی بر هموارسازی سود سهام تاثیر
ندارند،

همچنین اندازه شرکت بر هموارسازی سود سهام تاثیر منفی و معناداری دارد.
تاثیر هموارسازی سود بر نرخ بازده سهام و تعداد مبادلات هر سهم شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار را مورد آزمون قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که هموارسازی سود بر متغیر
بازده سهام در سطح 90 %و بر متغیر تعداد مبادلات سهام در سطح 95 %تاثیر معنا داری دارد.

همچنین شرکتهای هموارساز سود با پایین نشان دادن ریسک سرمایه گذاری در سهام شرکت شان موجب میشوند که استقبال بیشتری از سهام شان بوجود آید.

4- روش پژوهش
در روش مورد نظر ابتدا همبستگی بین متغیرهای پژوهش را آزمودیم و در صورت عدم وجود همبستگی بین
متغیرهای مورد نظر اقدام به برآورد مدلهای رگرسیون چندگانه پرداخته شده است.
به منظور بررسی آزمون فرضیه ها از داده ها در دو سطح ترکیبی در قالب رگرسیون به روش پنل دیتا استفاده
استفاده شده است

و آزمون هاسمن 1 شده است. جهت انتخاب نوع داده ها ترکیبی از آزمون چا و جهت بررسی معناداری تأثیر رگرسیون از آزمون F فیشر استفاده شده است.

5- روش آماري مورد استفاده در پژوهش
از آنجایی که هدف این پژوهش مطالعة میزان تأثیر متغیر های مستقل بر متغیر وابسته و برآورد ضریب
متغیرهای مورد بررسی و در نهایت ارائة مدل به منظور پیش بینی میباشد.

در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره با به کارگیری داده های ترکیبی استفاده گردیده است. چنانچه هدف پژوهش فقط بررسی رابطه متغیر وابسته با متغیرمستقل میباشد،

میتوان با محاسبه ضریب همبستگی، درجه هایی را که یک متغیر به متغیر دیگر، از نظر خطی مرتبط است اندازه گیری نمود.

در این تجزیه و تحلیل نمیتوان رابطه علت و معلولی در مورد متغیرها استنتاج نمود. ضریب همبستگی فقط میزان ارتباط بین دو متغیر وابسته و مستقل و بالعکس آن را مشخص میکند. در صورتی که علاوه بر تعیین رابطه همبستگی، اندازه گیری و بررسی میزان تغییر یک متغیر که قابل استناد به متغیرهای دیگر است مدنظر باشد، از تجزیه و تحلیل رگرسیون استفاده میشود.

در این تجزیه و تحلیل ضمن تعیین رابطه همبستگی میتوان ضرایب متغیرهای مستقل را برآورد نمود و
مشخص کرد که تغییر در یک واحد در هر یک از متغیرهای مستقل چه میزان بر متغیر وابسته تاثیر میگذارد
روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش رگرسیون داده های پانلی است که قبل از انجام
آزمون اصلی یک سری پیش آزمون صورت گرفته است، پیش آزمون هایی از قبیل نرمالیتی، آزمون عدم وجود هم
خطی، دوربین –واتسون، F لیمر، آزمون هاسمن، آزمون ناهمسانی واریانس صورت میگیرد و سپس آزمون اصلی
پژوهش از طریق رگرسیون دادههای پانلی صورت خواهد گرفت.

مطالب این نوشته

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *