تعیین روش به کارگیری داده‌های ترکیبی

پیش از تخمین مدل با استفاده از داده‌های ترکیبی، باید در مورد روش مناسب به کارگیری این گونه داده‌ها در تخمین، تصمیم‌گیری نمود.ابتدا باید مشخص شود که اصولاً نیازی به در نظر گرفتن ساختار پانل داده‌ها (تفاوت‌های اثرات خاص شرکت) وجود دارد یا این که می‌توان داده‌های مربوط به شرکت‌های مختلف را ادغام (pooling) کرد و از آن در تخمین مدل استفاده نمود.

در تخمین‌های تک معادله‌ای، برای اخذ تصمیم اخیر از آماره آزمون F استفاده می‌شود.بر اساس نتایج این آزمون، درباره رد یا پذیرش فرضیه برابری آثار ثابت خاص شرکت‌ها و در نهایت درباره انتخاب روش کلاسیک یا روش داده‌های پانل تصمیم‌گیری می‌شود.

جدول 2 نتایج آزمون چاو (آماره F) مربوط به فرضیه یاد شده را در مورد مدل تحقیق نشان می‌دهد.

جدول نتایج مربوط به آزمون فرضیه‌های تحقیق

متغیرضریبمقدار برآورد شدهانحراف معیارآماره tp-value
C165/0-232/0710/0-477/0
FIN_DISTRESSβ1080/0019/0130/4000/0
FCFβ2046/0018/0449/2032/0
ROEβ3024/0-012/0985/1-051/0
LEVβ4123/0-060/0046/2-041/0
SIZEβ5029/0083/0353/0724/0
LIQβ6394/0172/0281/2022/0
 R2=72/0 F=508/7p-value= 000/0Durbin-Watson=036/2

مطالب این نوشته

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *