تعیین ساختار کنترلی ایمنی

پس از این که خطرات و محدودیتهای مرتبط با آن تعریف گردید،

ساختار سلسله مراتبی فنی اجتماعی مربوط به فرآیند کنترل ایمنی که ساختار کنترلی سلسله مراتبی ایمنی نامیده میشود ترسیم خواهد شد.

روش کار به این صورت است که پس از شناسایی اولیه سیستم، مشاهده مستقیم فعالیت، بررسی اسناد و برگزاری میزگردهای تخصصی،ساختار کنترلی ایمنی سیستم ترسیم می شود.استفاده اصلی از تعریف این ساختار کنترلی شامل
شناسایی مسوولیت و وظیفه هر جزء یا زیر سیستم و همچنین تمام روابط بین آنها است که آن تابع طراحی خاص سیستم میباشد. همچنین هیچ نوع استانداردی برای ترسیم ساختار کنترلی وجود نداردو آن بستگی به این دارد که چقدر اطالعات را دقیق در نظر بگیریم.

ساختار سلسله مراتبی کنترل ایمنی میتواند بسیار پیچیده باشد، بنابراین هنگام تجزیه و تحلیل خطرات مختلف، تنها بخشی از ساختارهای کلی به عنوان هدف در نظر گرفته می شود و بقیه تحت عنوان عوامل محیطی دسته بندی میگردد.

شناسایی چگونگی وقوع اقدام کنترلی ناکافی

ناشی از کنترل ناکافی و عدم اجرای محدودیتهای ایمنی میباشد. بعد از شناسایی
خطرات، در ادامه باید عوامل سببی که یک ویژگی بسیار مفید برای کاهش خطرات هستند مشخص شوند.

در این مرحله نمودارهای کنترل عملکرد مورد واکاوی قرار گرفته و نقص هایی که در حلقه های کنترلی آنها وجود دارد شناسایی خواهد شد. نقص های کنترلی اشاره به هرگونه نقص یا کاستی در طول کنترل فرایند دارد.

عوامل سببی در ارتباط با نقص های کنترلی قابل فهم میباشد. با استفاده از طبقه بندی نقصهای کنترلی، ساختار کنترلی ایمنی ارزیابی میشود. در ضمن باید به این نکته توجه شود که همه نقصهای کنترلی جزء عوامل سببی نخواهد بود و به موارد مختلفی بستگی دارد.

ساختار کنترلی ایمنی

دیاگرام ساختار کنترل ایمنی سیستم های خاموش کننده در سطح سیستم در شکل 2 ارایه
شده است. کل سیستم را میتوان به عنوان یک فرایند کنترلی مشاهده کرد. همانطور که مالحظه میگردد. اجزاء شامل توربین، ژنراتور، بویلر، دی الکتریک، اپراتور، عمل کننده، PLC و سنسور میباشد. ما در اینجا از مبدل های سیگنال های
آنالوگ به دیجیتالی، فرستنده ها و آمپلی فایرها صرفنظر کردیم. سنسورها گروهی جداگانه هستند
که در چندین بخش به چهار کانال اصلی PLC و 86A و 86B و 86C وصل میشوند و کار آن ها گرفتن اطالعات از بخشهای مختلف توربین،ژنراتور و بویلر میباشد. سنسورهای مختلف مسوول گرفتن اطالعات از بخشهای متفاوت مثل
دور غیر مجاز توربین، کاهش خالء، باال بودن درجه حرارت یاتاقان ها و غیره می باشد.

آمپلی فایرهاو فرستندهها در تقویت و انتقال سیگنال های آنالوگ از سنسورها مورد استفاده قرار می گیرد.
دستگاه PLC به عنوان کنترل کننده، مهم ترینبخش سیستم کنترلی میباشد.

مطالب این نوشته

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *