رابطه بین کیفیت سود، هموارسازی سود و ریسک سهام

جامعه، نمونه آماری و دوره زمانی پژوهش

     جامعه آماری شامل کلیه شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری از بین شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران به روش غربالگری در دوره زمانی 1381 الی 1390 انتخاب شده اند. شرایط انتخاب شرکت‏ها به زیر می‏باشد:

  • پایان سال مالی شرکتها 29 اسفند باشد.
  • داده‏های شرکت‏ها قابل دسترس باشد.
  • جزء شرکت‏های واسطه گری و مالی نباشند.
  • شرکت‏ها بین سال‏های 81 الی 90 فعالیت داشته باشند.
  • شرکت‏ها در طی سال‏های 81 الی 90 تغییر سال مالی نداشته باشند.

     کل شرکت‏های واجد شرایط 95 شرکت می‏باشد که با توجه به دوره زمانی پژوهش تعداد 950 سالـ شرکت مشاهده و سپس مشاهدات در نمونه به تفکیک نوع صنعت و بر اساس معیارهای هموارسازی و کیفیت سود به ترتیب در جداول (2) و (3) ارائه می شوند.

 جدول 2. تعداد سال ـ شرکت به تفکیک نوع صنعت
نوع صنعتهموار ساز سودغیرهموارسازبا کیفیتبی کیفیت
خودرو و ساخت قطعات51194228
دارو33273228
سایر محصولات کانی غیر‌فلزی25955169
سیمان آهک و گچ38523951
محصولات شیمیایی21696228
محصولات غذایی و آشامیدنی به‌جز قند و شکر10502634
فلزات اساسی45754872
منسوجات1218426
کاشی و سرامیک9412129
سایر محصولات کانی غیرفلزی20401545
لاستیک و پلاستیک18322723
ماشین آلات و تجهیزات45152733
محصولات چوبی1713921
محصولات کاغذی146416
فرآورده‌ی نفتی کک و سوخت هسته ای3281129
مجموع کل( سال ـ شرکت)390560418532


جدول 3. تعداد سال ـ شرکت به تفکیک نوع معیار
معیارهموار ساز سودغیرهموارسازبا کیفیتبی کیفیت
مشاهده سال ـ شرکت390560418532

مدل و متغیرهای پژوهش

     متغیر وابسته در پژوهش حاضر ریسک سهام است. ریسک سهام عبارتست از توزیع احتمال نرخ بازده سهام که با استفاده از رابطه انحراف معیار بازده سهم به شکل زیر محاسبه می‏شود:

رابطه (1) 

در رابطه فوق داریم:

: ریسک سهام شرکت i

 : توزیع احتمال نرخ بازده سهام شرکت i

     برای محاسبه متغیرهای مستقل، در این پژوهش شرکت‏ها به دو گروه با کیفیت و بی کیفیت، هموارساز و غیرهموارساز تقسیم می‏شوند. به عبارت دیگر چهار گروه به شرح زیر وجود خواهد آمد:

گروه 1ـ شرکت‏های با کیفیت و هموارساز            

گروه 2ـ شرکت‏های با کیفیت و غیرهموارساز                                           

گروه 3ـ  شرکت‏های بی کیفیت و هموارساز                                             

گروه 4ـ شرکت‏های بی کیفیت و غیرهموارساز

     با توجه به اینکه پژوهش حاضر بر مبنای هموارساز و کیفیت تدوین شده است، تنها شرکت‏های موجود در گروه‏های یک و سه مورد آزمون قرار گرفته است. برای تعیین کیفیت سود از معیارهایی که بیور (2002) در پژوهش خود بکار گرفت، استفاده شده است. این معیارها عبارتند از:

  • سود هر سهم شرکت مثبت باشد.
  • جریان نقد عملیاتی شرکت مثبت باشد.
  • نسبت سود هر سهم به نقد عملیاتی هر سهم آن بیش از میانگین این نسبت در کل نمونه باشد.

     اگر شرکتی هر سه ویژگی فوق الذکر را داشته باشد، شرکتی سود با کیفیت محسوب شده است و در غیر اینصورت دارای سود بی کیفیت فرض خواهد شد.

روش تحلیل داده‏ها

     داده‏های جمع‏آوری شده با استفاده از نرم افزاراکسلتلخیص و سپس متغیرهای مورد نظر محاسبه شده‏اند. پس از سنجش اعتبار مدل، محاسبات آماری و براوردها با استفاده از نرم افزارایی ویوز[15]نسخه 7 انجام گردید. ابتدا آماره‏های توصیفی از جمله میانگین، میانه، واریانس، چولگی، کشیدگی و… برای متغیرها محاسبه می‏شود و سپس مفرضات اساسی مدل رگرسیون شامل نرمال بودن جمله خطا، صفر بودن میانگین جمله پسماند، خود همبستگی و … آزمون می‏شوند. در ادامه و با استفاده از تحلیل پانلی بهترین رابطه (در صورت وجود رابطه) بین متغیر مستقل و وابسته براورد شده و سپس آزمون‏های مدل اصلی انجام می‏شود.

برآورد مدل پژوهش

نتایج حاصل از برآورد مدل به روش کمترین مربعات به شرح جدول 9 به قرار زیر می‏باشد:

نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از آنست که:

– بالا بودن آماره F مدل (13.687)، حاکی از معنی دار بودن کل رگرسیون است.

– آماره‏های t (2.854251) و احتمال مربوط به آن حاکی از معنی دار بودن تاثیر متغیر شاخص هموار ساز و کیفیت در بازده در سطح اطمینان 95 % است.

– آماره دوربین واتسون در مدل برابر با 2.0352فرض خود همبستگی بین اجزاء مدل را رد می کند.

مطالب این نوشته

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *