بررسی عوامل خارجی بر نیروهای اقتصادی و خارجی و اجتماعی، فرهنگی، بوم شناسی و محیطی و …

نیروهای اقتصادی
خالصه ای از متغیرهای اقتصادی که نشان دهنده فرصت ها و تهدیدات برای سازمان ها هستند؛ عبارتند از:
میل به مصرف بیشتر، نرخ بهره، نرخ تورم، کسر بودجه دولت، روند تولید ناخالص داخلی، الگوی مصرف،
روند بیکاری، سطح بهره وری کارکنان، ارزش دالر در بازارهای جهانی، روند بازار بورس، شرایط اقتصادی
کشورهای خارجی، عوامل صادرات و واردات، جا به جایی تقاضا برای گروه های مختلف کاالها و خدمات،
نوسان قیمت، سیاست های پولی، سیاست های مالی، نرخ مالیات، سیاست های اوپک.

نیروهای سیاسی، دولتی و قانونی
مقررات دولتی یا مقررات زدایی، تغییر در قوانین مالیاتی، تعرفه های خاص، درصد مشارکت رأی دهندگان،
تغییر در قوانین مربوط به نام و نشان تجاری محصوالت، قوانین حفظ محیط زیست، میزان هزینه های دفاعی،
مقررات و قوانین مربوط به دادن فرصت برابر به داوطلبان مشاغل، میزان یارانه های دولت، قوانین ضد انحصاری،
مقررات صادرات و واردات، شرایط سیاسی در کشورهای خارجی، میزان بودجه دولت، بازارهای کار ارز و
نفت، فعالیت های تروریستی و شدت این فعالیت ها.

نیروهای خارجی
نیروهای خارجی در پنج گروه طبقه بندی می شود: 1 نیروهای اقتصادی؛ 2 نیروهای اجتماعی، فرهنگی، بوم
شناسی و محیطی؛

3 نیروهای سیاسی، دولتی و قانونی؛ 4 نیروهای فن آوری و 5 نیروهای رقابتی.
تغییر در نیروهای خارجی موجب میشود که تقاضا برای محصوالت و خدمات مصرفی و صنعتی تغییر کند.
نیروهای خارجی بر نوع محصوالت تولید شده، ماهیت روند مربوط به بخش بندی بازار و تعیین جایگاه یا موضع
این استراتژیها، نوع خدماتی که ارائه میشود، نوع شرکتی را که باید خرید و به فروش رسانید، اثر میگذارند.

نیروهای اجتماعی، فرهنگی، بوم شناسی و محیطی
نرخ زاد و ولد، تعداد گروههای ذی نفع، میزان ازدواج، تعداد طالق، تعداد تازه تولدها، تعداد مرگ و میر، نرخ
مهاجرت، برنامه های تأمین اجتماعی، امید به زندگی، درآمد سرانه، میانگین درآمد قابل تصرف، اعتماد به
دولت، نگرش به کار، عادت خرید، رعایت اصول اخالقی، نگرش به پس انداز، نقش جنسیت، نگرش به سرمایه
گذاری، برابری نژادی، میانگین سطح تحصیالت، مقررات دولت، نگرش درباره گذرانیدن زمان بیکاری، هدر
ندادن انرژی، برنامه های اجتماعی، تغییر جمعیت در ناحیه، شهرها، ایالت ها و کشور.

مطالب این نوشته

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *