تنظیمات مربوط به اطلاعات شرکت (نام، آدرس،تلفن و..)

براي ورود اطلاعات مربوط به مشخصات شرکت به ترتیب زیر عمل می کنیم.
1 .پس از ورود به سیستم در منوي عمودي، بر روي قسمت “تنظیمـات ” کلیـک مـی کنـیم .
تصویر(1)
2 .وارد قسمت تنظیمات شده و در قسمت عملیات روي گزینه “تنظیمات ” کلیک میکنـیم .
تصویر(1)
3 .در پنجره تنظیمات نرم افزار، وارد تب شرکت شده و اطلاعات موبـوط بـه شـرکت را وارد
میکنیم. تصویر(2)
4 .در کادر “نام شرکت” نام شرکت را وارد میکنیم.تصویر(2)
5 .در کاردر” نشانی” نشانی شرکت را وارد میکنیم.تصویر(2)
6 .در کادر ارز پایه ارز پایه را انتخاب میکنیم.تصویر(2)
7 .در کاردر” تلفن” تلفن شرکت را وارد میکنیم.تصویر(2)
8 .در کادر “نمابر” نمابر شرکت را وارد میکنیم.تصویر(2)
9 .در کادر “وب سایت” وب سایت شرکت را وارد میکنیم.تصویر(2)
10.در کادر “پست الکترونیک” پست الکترونیک شرکت را وارد میکنیم.تصویر(2)
11.در کادر “شماره پیام کوتاه ” شماره پیام کوتاه شرکت را وارد میکنیم.تصویر(2)
12.در کادر “شماره تلفن همراه ” شماره همراه شرکت را وارد میکنیم.تصویر(2)
13.در کادر “کد اقتصادي ” کد اقتصادي شرکت را وارد میکنیم.تصویر(2)

14.در کادر “شماره ثبت شرکت” شماره ثبت شرکت شرکت را وارد میکنیم.تصویر(2)
15.از سلکتور “محل فعالیت” محل فعالیت را انتخاب میکنیم.تصویر(2)
16.در کادر “نوع فعالیت” نوع فعالیت شرکت را وارد میکنیم.تصویر(2)
17.با استفاده از گزینه انتخاب تصویر نشان تجاري شرکت را انتخاب میکنیم.تصویر(2)
18.براي ذخیره شدن عطلاعات روي گزینه ذخیره تغییرات کلیک میکنیم.تصویر(2)

تصویر(1 )قسمت اول: (تنظیمات)

تصویر(2 )قسمت اول: (تنظیمات)

مطالب این نوشته

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *